Sziget Kosara Bevásárló-közösség

belépés / regisztráció
belépve maradok
jelszóemlékeztető
jelszóemlékeztető
0
A kosár zárásáig
A kosár üres
Helyi 1%
Kezdőlap Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

SZIGET KOSARA BEVÁSÁRLÓKÖZÖSSÉG
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

Hozzájárulok, hogy az Együtt az Éltető Szigetért Egyesület (székhely: 2015 Szigetmonostor, Boglárka utca 40. , cégjegyzék szám: 13-02-0007780 adószám:
19236452-1-13) (továbbiakban: Egyesület), mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Egyesület számomra hírlevelet küldhet.
A hírlevél küldési szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulási nyilatkozat elfogadásával és aláírásával iratkozhatom fel.

Az Egyesület a kapcsolattartás céljából az adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

Az adatkezelés célja: az Érintettekkel való kapcsolattartás, az Érintettek az Egyesület aktuális akcióiról történő tájékoztatása. A lakcím adatkezelésének célja a kiszállítási szolgáltatás igénybevételének lehetősége, amelyet terveink szerint a közeljövőben bevezetünk.
A kezelt adatok köre:
- név
- e-mail cím
- telefonszám

- lakcím


Adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR, általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez.

Az adatkezelés címzettjei: a Egyesület ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Egyesület informatikusa. A Egyesület adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.

Az adatkezelés módja: A Egyesület adatkezelése megfelel a GDPR által meghatározott adatvédelmi előírásoknak. A Egyesület személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.

Jogaim a személyes adataim kezelésével kapcsolatban:
- tájékoztatást kérhetek a személyes adatok kezelésének módjáról
- visszajelzést kérhetek arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e
- kérhetem a személyes adataim indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, módosítását, a hiányos adatok kiegészítését
- tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és kérhetem a személyes adataim törlését („elfeledtetését”), valamint azok zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint
- bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá
- panaszt tehetek a felügyelő hatóságnál (https://www.naih.hu/ panaszuegyintezesrendje.html), illetve vizsgálatot kezdeményezhetek. Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal.

A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzésére és ezek elősegítésére jogosult szerv:
- Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
- Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
- Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
- Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu/

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében –
megkeresem a Egyesületet is. A Egyesület köteles kérésemre tájékoztatást adni az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott
- adataimról,
- azok forrásáról,
- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
- időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
- az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
- adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
- személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Egyesület a tájékoztatási kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 21 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Egyesülethez még nem nyújtottam be.
Egyéb esetekben az Egyesület költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést az Egyesület visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A személyes adatok kezelése vonatkozó irányadó jogszabályok: A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt).

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok.